Actualiteit

Vlaamse overheid veroordeeld voor discriminatie van dove leerlingen: wat nu?

Terug naar overzicht

In september 2009 tekende de Vlaamse overheid beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Die veroordeelde de Vlaamse overheid wegens discriminatie van dove leerlingen in het reguliere onderwijs. In september 2011 bevestigde het hof van beroep deze veroordeling. Het arrest stelt dat het huidige pakket tolkuren voor de 3 betrokken leerlingen moet worden opgetrokken tot 70% en dat de aanvraagprocedure voor tolkondersteuning moet worden aangepast.

Uitbreiding pakket tolkuren
Zowel Fevlado als het kabinet Onderwijs vinden dat niet enkel de 3 betrokken leerlingen, maar alle Vlaamse dove leerlingen en studenten structureel meer tolkuren moeten krijgen. Ook op een parlementaire vraag (11/10/2011) antwoordde minister Smet dat ze uitgaan “van de gehele potentiële doelgroep en niet alleen van de leerlingen die nu bij het geding betrokken zijn”. Tijdens de laatste onderhandelingen met Fevlado bleek al dat het kabinet (maximum) 70% tolkondersteuning voor alle leerlingen in het secundair én alle studenten in het hoger onderwijs mogelijk wil maken, mits er een gemotiveerde aanvraag wordt ingediend. In het volwassenenonderwijs zal dit ook gelden voor diplomagerichte opleidingen. Ook studenten die andere opleidingen in het volwassenenonderwijs volgen, zullen meer tolkuren kunnen aanvragen, maar daar moet het maximum percentage nog worden vastgelegd.

Aanpassing aanvraagprocedure
In de periode tussen de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg en die van het hof van beroep werden er al enkele vereenvoudigingen aangebracht in de aanvraagprocedure. De minister wil nu leerlingen en ouders nog meer inspraak geven en zal met het CAB bekijken hoe de inspraak bij de invulling van de uren vergroot kan worden.

Minister Smet zal deze nieuwe regelgeving, na goedkeuring door de regeringspartners, opnemen in Onderwijsdecreet 22 (ODXXII), dat in het voorjaar zal gestemd worden door het Vlaams Parlement. Bij goedkeuring zullen de nieuwe maatregelen ingaan op 1 september 2012. Fevlado is tevreden dat er voor alle leerlingen en studenten een oplossing wordt gezocht, maar heeft sterke twijfels bij de haalbaarheid van 70% tolkondersteuning voor iedereen volgend schooljaar. Er zijn immers wel genoeg gediplomeerde tolken Vlaamse Gebarentaal, maar velen van hen werken slechts in bijberoep. Enkel een wijziging van het statuut en een loonsverhoging zal meer tolken overtuigen om voltijds of meer uren te tolken. In het arrest wijst ook het hof van beroep op de gebrekkige omkadering van de tolken door diezelfde Vlaamse overheid als oorzaak van het feit dat er niet voldoende tolken beschikbaar zouden zijn. Volgens minister Smet en het kabinet Onderwijs moet er rond de aanpassing van de omkadering van de tolken echter eerst overeenstemming zijn tussen de beleidsdomeinen werk, welzijn en onderwijs. Daar werden eerder al afspraken gemaakt om de arbeidsvoorwaarden van de tolken te verbeteren, maar die moeten herbekeken worden nu het aantal tolkuren sterk zal stijgen. In afwachting daarvan zal er aan de situatie van de tolken zelf voorlopig weinig veranderen. Fevlado blijft hiervoor wel ijveren omdat het ene niet zonder het andere kan. Hopelijk zal het hogere aantal te presteren tolkuren in onderwijs al een stimulans zijn voor velen om meer te tolken.

Wie de parlementaire vraag en het antwoord van minister Smet daarop wil lezen, mailt naar belangenverdediging@fevlado.be