Actualiteit

Probleem van het tekort aan L-uren

Terug naar overzicht

In december 2014 deelde het CAB mee dat het budget op was om tolkuren in de Leefsituatie – de L-uren - te vergoeden. Fevlado reageerde hierop door contact op te nemen met het kabinet Welzijn, met het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) en met de Vlaamse Ombudsdienst. Ook vele individuele dove personen dienden een klacht in. Er werd echter geen oplossing gevonden voor die laatste weken.
 
Intussen bracht de Vlaamse Ombudsdienst een bezoek aan het CAB en schreef zij een rapport over deze situatie, die vorige week werd voorgelegd in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Dit rapport kan je hier lezen. De cel Belangenbehartiging was daar ook aanwezig, en de dag daarvoor was er een overleg met het kabinet Welzijn om dit rapport te bespreken. Het is immers voor Fevlado onvoldoende onderbouwd en de aanbevelingen lossen onze verwachtingen niet in.
Ook de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal diende een advies in, dat je hier kan lezen. 
 
Waar Fevlado voor pleit, is voor een volledige toegankelijkheid van alle diensten, voor een gelijkwaardige behandeling als burger, voor recht op inspraak, communicatie en informatie. Daarvoor zijn tolken VGT nodig. Over hoe de overheid dit moet organiseren, kan Fevlado zich niet uitspreken. Wij verwachten dat de rechten van gebarentaligen die expliciet vermeld worden in de VN-Conventie inzake de Rechten van Personen met een Handicap, door België en Vlaanderen worden erkend en gerespecteerd.
 
Concreet betekent dat dat elke dove gebarentalige op elk moment een beroep moet kunnen doen op een tolk VGT. Daarom vinden wij de concrete aanbeveling van de Vlaamse Ombudsdienst overbodig; een regulator is pas nodig als er een tekort aan tolkuren dreigt. Die zou dan moeten beslissen wie voor welke situatie nog een tolk kan inschakelen. Op dat moment spreken we niet meer over volledige toegankelijkheid en gelijkwaardigheid, dan wordt er geselecteerd, en hebben de dove personen hier zelfs geen inspraak meer in. Daartegen wil Fevlado zich verzetten, dit aanvaarden we niet.
 
We stelden vorig jaar al voor aan het kabinet Welzijn en het VAPH om eindelijk, nadat dove personen al meer dan 20 jaar gebruik maken van tolkuren in de Leefsituatie, hier een onderzoek of evaluatie rond te voeren. Via dit onderzoek kunnen we een beter zicht krijgen op het huidig gebruik van de L-uren, de knelpunten en drempels in kaart brengen en deze interpreteren, zodat constructief gezocht kan worden naar een verbetering van het systeem. Minister Vandeurzen liet tijdens de vergadering van de Commissie Welzijn weten dat hij het systeem zal evalueren om situaties zoals eind vorig jaar te vermijden.