Actualiteit

Opleiding dove tolken en vertalers

Terug naar overzicht

Er is steeds meer vraag naar dove tolken en dove vertalers.
Dit is een nieuw beroep. Als dove vertaler en tolk kan je ingeschakeld worden op bijvoorbeeld studiedagen en congressen zoals op WDD. Ook wanneer een spreker uit het buitenland hier een lezing komt geven in International Sign, is er een vertaling nodig naar VGT .
De vertaling in de andere richting (VGT naar IS) kan ook nodig zijn of vertalingen van en naar andere gebarentalen zoals de Frans Belgische Gebarentaal (LFSB)of British Sign Language (BSL).
Een andere plaats waar dove vertalers en tolken werkzaam zijn, is op tv. Zo wordt er op Karrewiet nu gewerkt met dove tolken.

Meer en meer wordt er ook gevraagd om teksten in geschreven Nederlands om te zetten in Vlaamse Gebarentaal. Ook dit is werk voor dove vertalers en tolken.
Het gaat dan vaak over teksten voor websites.
Dove tolken worden ook gebruikt om te tolken voor doofblinden en dove anderstaligen waarvoor de communicatie met verschillende instanties en diensten anders zeer moeizaam verloopt.

Soms is het voor een doof publiek moeilijk om een horende tolk te begrijpen, wanneer de inhoud van een lezing van een hoog niveau is. Een dove tolk kan de manier van gebaren beter aanpassen aan de doven.
Uit deze voorbeelden is duidelijk dat de vraag groot is naar dove tolken en dove vertalers.

Dove mensen die dit beroep zouden willen uitoefenen, moeten hiervoor natuurlijk een opleiding volgen.
Die opleiding bestaat voorlopig nog niet in Vlaanderen en moet dus opgericht worden. Zo'n opleiding moet een specifieke inhoud hebben en er moeten speciale modules worden onderricht.

Er waren veel vragen over het oprichten van zo'n opleiding en er moest nog expertise verzameld worden hierover. Daarom organiseerde de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en Fevlado een studiedag voor een beperkt publiek op 21 juni aan de universiteit van Gent. Een Duitse dove professor, Christian Rathmann, die doceert en onderzoek doet aan de Universiteit van Hamburg, kwam een lezing geven op deze studiedag. Hij heeft een aantal jaar geleden een erkende opleiding opgericht aan de universiteit van Hamburg voor dove tolken en vertalers en geeft daar ook les.
Op de studiedag gaf hij een lezing van 2 uur en daarna was er nog een discussie- en vragenronde. Het was een zeer interessante en nuttige dag.

De  adviescommissie Vlaamse Gebarentaal, Fevlado, de BVGT, dove tolken en tolkenopleidingen zullen na de vakantie samen bespreken welke stappen we verder zullen ondernemen om een erkende opleiding voor dove tolken en vertalers op te richten.
Fevlado zal ook een afspraak maken met de Vlaamse Overheid om te onderzoeken hoe het beroep van dove tolken erkend kan worden, zodat dove tolken op dezelfde basis kunnen verloond worden als hun horende collega's.