Actualiteit

Oproep kandidaten: Adviesraad Participatieproject

Terug naar overzicht

Het samenwerkingsverband tussen ’t Signaal,  Fevlado, UGent en de VUB is nog op zoek naar twee leden om haar adviesraad te vervolledigen.
Deze raad zal in navolging van de ‘Niets Over Ons Zonder Ons’ –gedachte  het verloop van het participatieproject van dichtbij opvolgen en zal vooral bestaan uit Dove mensen die op professioneel vlak of op basis van ervaring, een link hebben met één van de doelgroepen binnen het project.
De raad wordt bijeengeroepen om inhoudelijk advies te geven wanneer een nieuwe stap wordt gezet in het project. Daarnaast wordt de adviesraad ook minstens twee keer per werkjaar ingelicht over de loop van het project en betrokken in de verdere planning.

Doel en werkwijze van de adviesraad

Wanneer de adviesraad bijeengeroepen wordt kan het om twee situaties gaan:
  1. Er wordt een nieuwe stap gezet in het project:het projectuitvoerend team (de dove medewerker en coördinator van het project) stelt de nieuwe stap in het project voor. Hierbij wordt in detail uitgelegd wat het doel is, hoe het projectuitvoerend team tewerk wil gaan, wie het team hierin wenst te betrekken enzovoort. Van de adviesraad wordt verwacht dat zij deze werkwijze kritisch evalueert en tot een gezamenlijk advies komt over hoe dit projectonderdeel het best wordt aangepakt.
  2. 6-maandelijkse inlichting over de loop van het project:het projectuitvoerend team stelt de werkzaamheden van het afgelopen half jaar voor. Hierbij wordt duidelijk welke doelstellingen van het project reeds werden bereikt. Daarna wordt een algemeen overzicht gegeven van de werkzaamheden van het volgende halfjaar en de doelstellingen die hierbij op de voorgrond staan. De adviesraad evalueert kritisch de wijze waarop de doelstellingen al dan niet bereikt werden of zullen bereikt worden. Hierbij bewaakt ze vooral of alles gebeurde vanuit een participatieve geest en met respect voor iedere betrokkene. 
Van de adviesraad wordt verwacht dat ze goed op de hoogte zijn van de doelstellingen, het kader en de achtergrond van het participatieproject. Daarom kiezen we er ook voor om met vaste leden te werken. Met het advies van de adviesraad wordt altijd in de mate van het mogelijke (financiële en organisatorische haalbaarheid) rekening gehouden. Indien het naleven van het advies om een bepaalde reden niet mogelijk blijkt, wordt met het kernbestuur besloten welke strategie wordt gevolgd.  

Samenstelling van de adviesraad

Momenteel bestaat de adviesraad reeds uit Dove personen die afgevaardigd werden voor volgende organisaties:  UGent, ‘t Signaal, Fevlado, Jong-Fevlado, Fevlado-Diversus, Adviescommissie VGT, DOV, en een horende ouder met een bilinguaal-biculturele opvoedingsvisie.
 
Heb jij als Dove persoon expertise in of ervaring met thema’s als opvoeding en taalverwerving van jonge dove kinderen, ben je betrokken in een relevante sector (bijv. thuisbegeleiding, kinderopvang, dovenonderwijs ...), wil je graag deel uitmaken van de adviesraad?
Stuur dan vóór 14 april een videomail naar liesbeth.matthijs@fevlado.be waarin je jouw expertise, ervaring en betrokkenheid met het project voorstelt.