Actualiteit

Reactie Fevlado op mededeling over tolkuren onderwijs

Terug naar overzicht

Reactie van Fevlado op het bericht van het kabinet van de Vlaamse Minister-president rond tolkondersteuning in onderwijs voor dove gebarentaligen

Volgens het bericht dat Fevlado heeft ontvangen zal iedereen volgend schooljaar een tolk ter beschikking hebben voor alle uren die hij of zij aangevraagd heeft, zowel in het secundair als in het hoger en volwassenonderwijs. Enkel in dat laatste is er een beperking. Dit is goed nieuws en Fevlado is tevreden dat de overheid een inspanning doet en dit ook op papier zet. Maar het blijft wachten op de wettelijke verankering van het recht op toegankelijk onderwijs en de oplossing van de huidige problemen om dit recht te doen gelden.

Aanvraagprocedure
Dat de boodschap van voldoende tolkuren er komt NA de aanvraag van tolkuren door de scholen eind juni, is voordeel halen uit de onwetendheid van de aanvragers. In de omzendbrief - evenals in de enquête die in april door het departement Onderwijs werd gedaan bij de scholen met de vraag naar het gewenste aantal tolkuren voor het schooljaar 2012-2013 wordt niets vermeld over de mogelijkheid om meer tolkuren aan te vragen. Waarom zouden de aanvragers dat dan plots wel doen? Men is het al jaren zo gewoon dat men slechts voor enkele uren per week een tolk kan aanvragen dat velen ook ditzelfde uitgangspunt hanteerden bij de aanvraag voor het volgende schooljaar. Op basis daarvan laat de overheid in haar bericht doorschemeren dat wat aangevraagd is zal ingevuld worden en alles dus is opgelost. De aanvraagprocedure zal grondig worden gewijzigd, meldt de berichtgeving van de Vlaamse overheid nog. Fevlado verwacht dat die procedure een praktische uitwerking zal zijn van het decretaal verankerd recht op minimaal 70% tolkuren.

Eerst de tolken, dan de leerlingen
Voor het schooljaar 2012-2013 is er een pakket van 32.600 uren voorzien. Dit cijfer is de weergave van de prognose die het CAB maakte voor het komende schooljaar. Die prognose is gebaseerd op een bevraging van de tolken naar hun beschikbaarheid in onderwijs. Hoe meer tolken er beschikbaar zijn, hoe meer uren er dus kunnen worden toegekend. Dit is een concreet voorbeeld van hoe de overheid redeneert: er zijn (slechts) x aantal tolken, dus we kunnen (slechts) x aantal tolkuren toekennen. Fevlado vindt dat een foute redenering: het aantal dove leerlingen en studenten moet de basis zijn voor de berekening van het aantal benodigde tolkuren, en niet omgekeerd. En dat is ook precies wat de rechter in Hoger Beroep vordert: de overheid is verantwoordelijk voor de verbetering van de omkadering van de tolken, zodat er voldoende tolken actief aan de slag gaan in onderwijs. Zo kan er eindelijk worden afgestapt van de cirkelredenering dat een tekort aan tolken de beperkte toekenning van tolkuren veroorzaakt.

Dat die verbetering van de omkadering van de tolken zich beperkt tot een loonsverhoging van 2 euro per uur vanaf het schooljaar 2013-2014, vindt Fevlado onvoldoende. Al jaren deelt het kabinet Onderwijs Fevlado mee dat de verbetering van de omkadering van de tolken uitgewerkt moet worden in een overleg tussen de beleidsdomeinen onderwijs, werk en welzijn. Het is onduidelijk of en welke resultaten daar reeds werden geboekt. De Vlaamse overheid deelt nu mee dat dat overleg vanaf september op vaste tijdstippen zal doorgaan. Fevlado is benieuwd of het vanaf dan vlotter zal verlopen, en of daar ook - naast de loonstijging - het statuut en de bijscholing van de tolken ter sprake zal komen. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat tolken in onderwijs ook enkele specifieke uitdagingen inhoudt, die het beleidsdomein onderwijs zelf moet aanpakken. Het steeds maar verwijzen naar het overleg tussen de 3 beleidsdomeinen is hier geen antwoord op.

Opvolging
De Vlaamse regering verzekert Fevlado in haar mailbericht dat "het dossier van de ondersteuning voor kinderen met een auditieve beperking de afgelopen maanden niet van de beleidsagenda verdwenen is". Bij Fevlado ook niet en het blijft prioritair op de agenda staan. In het mailbericht staat geen garantie op het recht op minimaal 70% tolkondersteuning in onderwijs. Het gaat er niet om of elke leerling gedurende elk schooluur een tolk MOET ter beschikking hebben, het gaat om het recht op toegankelijk onderwijs, en de rechter in Hoger Beroep in Gent oordeelde dat dat minimaal 70% tolkondersteuning betekent. Zolang dit recht niet decretaal is verankerd verzekert Vlaanderen geen toegankelijk onderwijs voor dove kinderen. Dat kan Fevlado niet aanvaarden.