Actualiteit

Bericht van het Kabinet van de Vlaamse Minister-president over tolkuren onderwijs

Terug naar overzicht

Fevlado ontving deze week het volgende bericht over de tolkuren in het onderwijs:

"Eind juni werd aan de Vlaamse Regering een plan voorgelegd om extra budgetten vrij te maken voor doventolkondersteuning. Het bestaande urenpakket van 19.600 zal voor het schooljaar 2012-2013 worden opgetrokken naar 32.600 uren. Voor het schooljaar 2013-2014 is afgesproken opnieuw een stijging door te voeren naar 40.000 uur en bovendien het uurloon van de tolken met 2 euro op te trekken. De drie beleidsdomeinen onderwijs, werk en welzijn zullen vanaf september ook op vaste tijdstippen samen zitten rond dit thema. En in het ontwerpdecreet betreffende de dringende en andere maatregelen voor het onderwijs aan kinderen met een beperking (waarvan de goedkeuring voor het najaar is voorzien) zal een decreetswijziging worden opgenomen die de procedure voor de tolkenaanvragen grondig wijzigt.

Vorige week kwam de commissie die de tolkenuren toekent, samen met betrekking tot de aanvragen voor het schooljaar / academiejaar 2012-2013. Met de voorziene 32.600 uren kon deze commissie tot volgende verdeling komen:

  • in het secundair onderwijs kon aan iedere leerling het totaal aantal aangevraagde uren worden toegekend. Dit wil zeggen dat wie 100% vroeg, dit ook zal toegekend krijgen. Enkel voor die leerlingen die meer dan 100 % vroegen, werd afgerond naar 100%;
  • ook in het hoger onderwijs kon aan iedere student het totaal aantal aangevraagde uren worden toegekend;
  • voor het volwassenenonderwijs werd aan iedereen het gevraagde aantal uren toegekend, evenwel met een maximum van 70% van de lestijd. Voor deze groep is er immers nog een tweede toekenning voorzien, waarop alle niet ingezette uren kunnen herverdeeld worden, zodat ook daar nog een stijging boven de 70% te verwachten is.
    Ook met betrekking tot de uren schrijftolk en voor de combinatieaanvragen werd eenzelfde toekenning gedaan.

Er zal nu op korte termijn een overeenkomst met het CAB afgesloten worden om deze tolkenuren te bemiddelen."