Actualiteit

Tolken in het kleuter- en lager onderwijs.

Terug naar overzicht

Op 5 juni 2013 verstuurde de administratie onderwijs de jaarlijkse omzendbrieven rond de tolkondersteuning in het onderwijs. Nieuw is dit jaar dat er ook tolkuren kunnen aangevraagd worden voor dove leerlingen in het kleuter- en het lager onderwijs.
Mark Wheatley en Kathleen Vercruysse, zelf dove ouders van dove kinderen, hebben hiervoor gezorgd; zij wensten immers dat hun eerste zoon het kleuteronderwijs kon volgen in zijn taal, de VGT, en trokken met deze eis naar het kabinet. Na veel overleg besloot het kabinet hen tolkuren toe te kennen, en dit recht uit te breiden naar alle dove kleuters en lagere schoolleerlingen.  

Fevlado bedankt Mark en Kathleen voor de inspanningen die ze hiervoor hebben geleverd. Beiden zullen hierover binnenkort door Fevlado worden geïnterviewd.
 
Recht op VGT voor elk doof kind
Fevlado is blij dat de overheid inspanningen levert om ook het kleuter- en lager onderwijs toegankelijk te maken. Jammer genoeg krijgt niet elk doof kind de kans om thuis VGT te verwerven en dus met een tolk toegang tot het klasgebeuren te hebben. En dat moet nu worden besproken met het kabinet onderwijs: tolken VGT vormen op dit ogenblik de beste oplossing die er bestaat, maar we moeten een geschikte onderwijsvorm vinden voor àlle dove kinderen, ook zij die tot aan de schoolleeftijd geen VGT kregen aangeboden!