Actualiteit

Geslaagde studienamiddag ‘Mijn baby is doof’!

Terug naar overzicht

Op 4 juni vond de studienamiddag ‘Mijn baby is doof’ plaats in Brussel. Het doel was het eindproduct, een documentaire, te tonen van het gelijknamige project dat gesubsidieerd werd door Gelijke Kansen in Vlaanderen. Een 50-tal ouders, afgevaardigden van belangrijke organisaties en diensten die in nauw contact staan met ouders van dove kinderen, en leden van de Dovengemeenschap waren aanwezig.
 
Na een welkomstwoord door de directeur van Fevlado nam Han de Bruijn het woord. Als beleidsadviseur van Gelijke Kansen in Vlaanderen lichtte hij toe waarom de subsidie voor dit project werd toegekend: Ouders hebben recht op volledige informatie vanuit de dienstverleners rond doofheid, en informatie over VGT en de Dovengemeenschap van dove mensen bereikt hen nauwelijks. De minister van Gelijke Kansen in Vlaanderen heeft dit signaal opgepikt en daarom het project ’Mijn baby is doof’ ondersteund. Hij liet ook weten dat er verder contact zal zijn met Fevlado rond de reacties en het bereik en de verspreidingseffecten van dit initiatief.
 
Nadien werd de documentaire ‘Mijn baby is doof’ voor de eerste keer getoond. Het wordt een krachtig middel om informatie rond het belang van VGT en Dovencultuur door te geven aan ouders die pas vernomen hebben dat hun baby doof is. Belangrijk daarbij is dat het ouders van dove kinderen zelf zijn die hun verhaal vertellen. Informatie over VGT en Dovencultuur wordt op dit moment immers onvoldoende aangeboden door de diensten die in nauw contact staan met de ouders. En daar wil Fevlado met deze documentaire verandering in brengen.
 
De wetenschappelijke omkadering van het project gebeurde door een onderzoeksteam van de VUB. Die toonde aan dat ouders vooral medische informatie krijgen en dat er een grote variatie is in de manier waarop de referentiecentra en professionelen informatie geven over VGT, visuele communicatie en Dovencultuur. Dergelijk eenzijdig medisch discours beïnvloedt de manier waarop horende ouders hun dove kind opvoeden. En dat heeft dan weer invloed op de moeder-dochter relatie bijvoorbeeld, waar de moeder minder visuele communicatie gebruikt en pas later beseft hoe belangrijk visuele communicatie en VGT toch zijn voor de goede ontwikkeling van het kind en de band tussen kind en ouder. Er is dus een nood aan een betere en volledige informatieverspreiding bij ouders.
 
De Adviescommissie VGT werd ook uitgenodigd om haar standpunt rond dit thema naar voor te brengen. De Commissie ging vooral in op de acties die ze zal ondernemen, waaronder bijvoorbeeld het streven naar eenaanpassing van het decreet rond de erkenning van VGT met betrekking tot de taalverwervingsmogelijkheden voor dove baby’s en hun ouders.
 
Ook de cel belangenbehartiging van Fevlado legde haar geplande acties voor, die gelinkt zijn aan haar prioritaire doelgroep ‘Ouders van dove kinderen’. Die acties richten zich op een viertal belangrijke domeinen: ouders en hun nood aan volledige informatie, referentiecentra en relevante instanties en de mogelijkheden van vormingvan hun personeel, dove kinderen en hun kinderrechten, en de maatschappij met betrekking tot de beeldvorming van dove personen.
 
Ter afsluiting drong de voorzitter van Fevlado er op aan dat alle diensten en organisaties die betrokken zijn bij de ouders van dove kinderen moeten samenwerken om die ouders zo goed mogelijk te informeren. Hij hoopt dat op die manier de documentaire zoveel mogelijk die doelgroep  zal bereiken en ouders zal ondersteunen bij de omgang met en opvoeding van hun dove kind.  
 
Er verscheen een persartikel naar aanleiding van de studienamiddag in De Standaard. Die vinden jullie hier. De volledige documentaire en meer informatie kan je op deze nieuwe website terugvinden: http://www.mijnbabyisdoof.be.

Bekijk hier enkele foto's van de studiedag.