Actualiteit

Visietekst Onderwijs

Terug naar overzicht

HOE MOET ONDERWIJS AAN DOVE LEERLINGEN EN STUDENTEN ER UIT ZIEN?
 
Fevlado schreef een visietekst over onderwijs aan dove leerlingen en studenten.
Er werd hiervoor samengewerkt met enkele experten. Ze bekijkt in deze tekst de elementen die zeker in het onderwijssysteem aanwezig moeten zijn, los van de huidige situatie in Vlaanderen, en gebruikt hiervoor argumenten die gestaafd worden door onderzoek.
 
Er is een grote diversiteit binnen de Vlaamse Dovengemeenschap, maar er blijven 2 vaste principes die voor elk doof kind gelden: de noodzaak van een vroeg aanbod aan Vlaamse Gebarentaal, en de erkenning van de grotere visuele ingesteldheid van dove kinderen.
 
Het is dus niet voldoende om een bestaande onderwijsvorm aan te passen, met hulpmiddelen bijvoorbeeld; er moet een nieuwe vorm van onderwijs uitgebouwd worden, met de Vlaamse Gebarentaal als voer- en instructietaal, en met dove leerkrachten of horende leerkrachten die deze taal vlot gebruiken.

Ook de ouders moeten de kans krijgen om de Vlaamse Gebarentaal te leren zodat hun dove kinderen deze taal als hun eerste taal kunnen leren en klaar zijn voor het onderwijs. Dove kinderen moeten ook contacten hebben met andere dove kinderen als peers en met dove volwassenen als rolmodellen. Ook moet het lesmateriaal en de leerkrachten tegemoetkomen aan de visuele behoeften van de leerlingen en de lesmethodiek moet echt visueel en gebarentalig zijn.
 
Fevlado wenst met deze tekst een sterke bijdrage te leveren aan het huidige debat rond het onderwijs aan dove kinderen, met een nieuw perspectief op de belangen van het dove kind en zijn recht op Vlaamse Gebarentaal.
 
Deze tekst werd al bezorgd aan het kabinet onderwijs, ter voorbereiding van het BNM- decreet, en aan de leden van de VLOR-werkgroep die zich buigt over onderwijs aan dove leerlingen en aan de onderwijskoepels in Vlaanderen. De tekst wordt ook gebruikt in overleg met allerlei organisaties die bezig zijn met onderwijs.
 
De volledige tekst kan je hier vinden, de vertaling in VGT gebeurt in de zomermaanden.
Vragen of opmerkingen mag je altijd sturen naar belangenbehartiging@fevlado.be