Actualiteit

Oproep kandidaten: Werkgroep welzijn en zorg.

Terug naar overzicht

Fevlado zoekt nog enkele personen om deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep welzijn en zorg. Deze werkgroep zal zich buigen over een aantal items volgens de jaarplanning en mee nadenken/voorbereidend werk doen voor het eigenlijke lobbywerk. De werkgroep ondersteunt hiermee het werk van de cel belangenbehartiging.
 
Mogelijke bijdrage van de werkgroep welzijn en zorg voor 2013

- De cel belangenbehartiging heeft op dit ogenblik het meest nood aan voorbereidend werk rond de toegankelijkheid van rusthuizen voor dove gebarentalige senioren. De werkgroep welzijn en zorg kan onder andere expertise opbouwen rond de verschillende  vormen van ouderenvoorzieningen die er bestaan, de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om gebruik te kunnen maken van elk van die voorzieningen, de inschaling van de kandidaten en de mogelijke tussenkomsten.
 
Begeleid Wonen:  De werkgroep kan de redenen waarom dove mensen Begeleid Wonen nodig hebben, de motivatie en de ervaringen van dove mensen verzamelen.
- De werkgroep kan dove personen aanmoedigen om naar het CAW te gaan als ze individuele begeleiding nodig hebben.
 
De cel belangenbehartiging heeft ook onvoldoende tijd om de concrete verhalen van dove personen te verzamelen. Als de werkgroep dit ook kan doen, kan de cel belangenbehartiging op basis van die verhalen en de verzamelde informatie een beter dossier opstellen en dit gebruiken in haar lobbywerk.
 
Praktisch

-  Er wordt op regelmatige basis (ongeveer 4 keer per jaar) samengezeten met de cel belangenbehartiging. De vergaderingen gaan hier bij Fevlado door.
-  Het is belangrijk dat de werkgroep divers is samengesteld: zo hopen we personen te vinden uit de verschillende regio’s in Vlaanderen, en ook zowel jonge als oudere mensen te bereiken.
Wie hier aan wil meewerken, engageert zich om dit op een actieve wijze te doen en moet vooral gemotiveerd zijn om zijn of haar kennis te vergroten.  
We verwachten niet dat alle kandidaten expertise hebben in zorg en welzijn, wel dat ze gemotiveerd zijn en ook veel contacten hebben met leden van de Vlaamse Dovengemeenschap.

De werkgroep FOD werd stopgezet en de werkgroep Welzijn en Zorg is daarvan nu de opvolger waarbij samengewerkt wordt met de cel Belangenbehartiging rond de thema's uit het jaarplan van Fevlado vzw.