Actualiteit

WFD: Visie & actieplan 2011-2015

Terug naar overzicht

De Weg Vooruit

WFD Missie

De WFD promoot en bevordert de mensenrechten van dove mensen door samenwerking met de Verenigde Naties en haar instellingen, nationale dovenorganisaties, en andere partners.

Uitbreiden van informatieverspreiding en externe mededelingen:

De WFD beoogt haar mededelingen in lijn te brengen met haar leden en geïnteresseerde partijen door de capaciteit van de website om informatieverzoeken te beantwoorden uit te breiden.

 1. Doelstelling: De WFD ontwikkelt haar website tot een informatie- en communicatieplatform.
 2. Doelstelling: Verhogen van het percentage van de WFD's externe mededelingen in International Sign, zeker wat betreft webinhoud.
 3. Doelstelling: Identificeren van en samenwerken met geïnteresseerde inhoudleveranciers om gebaarde inhoud op de WFD-website, WFD-nieuwsbrief en andere informatiedragers mogelijk te maken.
 4. Doelstelling: Verspreiden op regelmatige basis van de WFD-nieuwsbrief naar de gewone leden en andere partijen.
 5. Doelstelling: De WFD zal proberen partnerschappen aan te gaan met onderzoekers en instellingen voor overzichtstudies en rapporten over dove levens. Een specifieke prioriteit hierbij is een evaluatie van de status van het onderwijs voor dove mensen in geïndustrialiseerde landen.

Internationaal lobbywerk voor mensenrechten

De WFD promoot mensenrechten van dove mensen door nauwe samenwerking met de Verenigde Naties en haar mensenrechtenwerkingen.

 1. Doelstelling: De WFD zal actief participeren bij het implementeren en opvolgen van de Conventie over de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) door op het VN-niveau dove mensen te vertegenwoordigen en door expertise te leveren in zaken aangaande dove mensen. Volgens haar mogelijkheden zal de WFD haar afgevaardigden naar bijeenkomsten sturen van de International Disability Alliance (IDA), de Human Rights Council (HRC), het CRPD Comité, en de Conference of States Parties (COSP).
 2. Doelstelling:De WFD werkt nauw samen met International Disability Alliance (IDA) voor haar internationaal werk aangaande de implementatie van de CRPD en andere mensenrechteninstrumenten.
 3. Doelstelling: De WFD moedigt gewone leden aan in hun inspanningen om de CRPD te implementeren en op te volgen door rapportsjablonen te verspreiden en voorbeelden van best practices (goede praktijk) te verzamelen en verspreiden.
 4. Doelstelling: De WFD fungeert als een kanaal tussen internationale instellingen en organisaties en gewone leden die werken aan implementatie-inspanningen op nationaal niveau.

Opleidingen in mensenrechten

 1. Doelstelling: De WFD zoekt partnerschappen en middelen om een regionaal opleidingsproject in mensenrechten op te zetten.
 2. Doelstelling: De WFD geeft lezingen in mensenrechten. Deze kunnen doorgaan in het kader van de bestuursvergaderingen in samenwerking met het gewone lid dat de vergadering huisvest en hun regionaal secretariaat.
 3. Doelstelling: Opzetten van een WFD-congres in 2013

WFD Visie

Dove mensen hebben volwaardige mensenrechten in een gelijke wereld waar zij en hun gebarentalen erkend zijn en deel uitmaken van de menselijke diversiteit.

De WFD sterker maken:

Om de doelstellingen van dit Actieplan volledig te implementeren, zal de WFD verder op zoek gaan naar partners en middelen in lijn met haar doelen op lange termijn.

 1. Doelstelling: De WFD zal haar mensenrechtenwerk uitbreiden door middel van fondsenwervingscampagnes met het oog op capaciteitsbuilding.
 2. Doelstelling: De WFD zal jaarlijkse fondsenwervingscampagnes houden tijdens de Internationale Week van de Doven, die gelinkt worden aan het jaarlijkse thema.
 3. Doelstelling: Opzetten van een fondsenwervingsevenement tijdens het WFD-congres in 2013 en het Wereldcongres in 2015.
 4. Doelstelling: De WFD zal op zoek gaan naar projecten die haar capaciteit verhogen om mensenrechtenwerk uit te voeren.
 5. Doelstelling: De WFD zal haar fondsenbasis proberen uit te breiden door meer financiële partners binnen te brengen, inclusief geïnteresseerde gewone leden en internationale leden.
 6. Doelstelling: Coördineren van het 60ste Verjaardagsgala tijdens de Internationale Week van de Doven 2011, gehuisvest door gewone leden, met als doel het mensenrechtenwerk van de WFD te steunen.
 7. Doelstelling: Samenwerken met relevante experten en adviseurs om de doelstellingen van het WFD Actieplan 2011-2015 te realiseren.
 8. Doelstelling: Partnerschappen opbouwen met WFDYS en andere geïnteresseerde partners.
 9. Doelstelling: De richtlijnen voor WFD-experten herzien om na te denken over hoe het organiseren van adviserend werk nieuwe vormen kan aannemen. Dit houdt in het aannemen van verschillende vormen - expertengroepen, adviseurs, of ad hoc werkgroepen - waar nodig en het beter integreren van adviserend werk met lopende inspanningen tot opvolging van VN-mensenrechtenwerk.