Actualiteit

Overleg met Centrum en Kabinet Vandeurzen over toegankelijkheid ziekenhuizen

Terug naar overzicht

Vorig jaar verspreidde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) een aanbeveling rond de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor dove personen. Hierrond vinden er in de volgende weken een aantal overlegmomenten plaats met verschillende overheden. Fevlado zal het Centrum op het overleg met de Vlaamse en de federale instanties vergezellen. Op 2 maart bespraken het Centrum en Fevlado wat ze van deze vergaderingen verwachten. Het werd afgesproken dat de ziekenhuizen er zelf moeten voor zorgen dat ze toegankelijk zijn voor dove personen en ze dus zelf de kosten voor een tolk Vlaamse Gebarentaal moeten dragen. Daarenboven moet er een uniforme richtlijn komen voor alle ziekenhuizen (bijvoorbeeld binnen 20 minuten moet er een tolk aanwezig zijn) zodat die kan geëvalueerd worden.