Ziekenhuizen en zorg

Sluit VGT

VGT - Toegankelijkheid van ziekenhuizen

In 2011 verspreidde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) een aanbeveling rond de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor dove personen. De bevoegdheid over de materie ‘ziekenhuizen’ is ingewikkeld: het is een gedeelde bevoegdheid van het Vlaams en het federaal niveau. In maart gingen Fevlado en het Centrum al bij het Vlaams kabinet voor welzijn langs om te bespreken hoe zij de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor dove personen kunnen bevorderen.

Op 18 april werd een overleg georganiseerd door het Centrum met vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid waar zowel Fevlado als het FFSB ook op aanwezig waren. Tijdens dit overleg kwamen een paar knelpunten naar boven.

Sommige ziekenhuizen, zoals het UZ Gent, hebben al initiatieven ondernomen om tolken Vlaamse Gebarentaal te voorzien voor hun dove patiënten (meer informatie hierover), maar tot nu toe wordt hier nauwelijks beroep op gedaan. Ook in de ziekenhuizen die dit niet voorzien, vragen dove personen nauwelijks naar een tolk Vlaamse Gebarentaal. Opdat de ziekenhuizen de nood aan tolken VGT voor dove patiënten zouden inzien, is het belangrijk dat dove patiënten bij een bezoek aan het ziekenhuis altijd vragen naar een tolk VGT. Ze kunnen hiervoor verwijzen naar de wet op de patiëntenrechten die zegt dat alle patiënten recht op informatie hebben. Dove patiënten kunnen alleen maar met de aanwezigheid van een tolk Vlaamse Gebarentaal goed geïnformeerd worden.

In de wet op de patiëntenrechten staat niet letterlijk geschreven dat het ziekenhuis een tolk Vlaamse Gebarentaal moet voorzien maar er staat wel in dat de patiënt ‘recht op informatie’ heeft. Dit recht gecombineerd met het recht op ‘gelijkwaardige toegang tot gezondheidszorg’ die in Artikel 25 van de VN-Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap vermeld staat, verplicht volgens Fevlado en het Centrum de ziekenhuizen tot het voorzien in tolken Vlaamse Gebarentaal.

Dus het is belangrijk dat zowel de dove patiënten als de ziekenhuizen gesensibiliseerd worden over hun rechten en plichten. Maar het is ook noodzakelijk dat er duidelijke regels door de bevoegde overheden opgesteld worden over de plichten van de ziekenhuizen in het voorzien van een tolk VGT.

Het standpunt van Fevlado en het Centrum is dat de ziekenhuizen er zelf moeten voor zorgen dat ze toegankelijk zijn voor dove personen en ze dus zelf voor een tolk Vlaamse Gebarentaal moeten zorgen en er ook de kosten voor dragen. De ziekenhuizen zouden in die zin ook over bijkomende middelen moeten kunnen beschikken om deze plicht te kunnen naleven. Er zijn verschillende alternatieven mogelijk om dit in praktijk om te zetten: afstandstolken, een beroep doen op eigen personeel dat VGT kan, het aanwerven van een tolk, het aanleggen van een pool van tolken (eventueel samen met andere ziekenhuizen).

Omdat het voor Fevlado belangrijk is om op de hoogte te blijven van de problemen die zich voordoen in specifieke ziekenhuizen, krijgen we graag jullie ervaringen. Stuur een email in het Nederlands of in VGT naar belangenverdediging@fevlado.be.