Voor studenten

Sluit VGT
Fevlado en Fevlado-Diversus krijgen elk jaar opnieuw heel veel vragen van studenten, zowel uit het secundair, hoger en universitair onderwijs, als uit de tolkenscholen. Deze vragen hebben betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen; veelal wordt gevraagd naar informatie, evenveel vragen zijn gericht op ondersteuning en begeleiding van individuele, groeps- of eindwerken.

Wij zijn natuurlijk zeer blij met de interesse die uit dergelijke vragen blijkt, er we beseffen ook zeer goed dat studenten zich vaak in eerste instantie tot ons richten, omwille van onze unieke positie in Vlaanderen. Maar we zijn tegelijkertijd ook beperkt in middelen en tijd, en willen daarom graag via deze pagina een aantal zaken op voorhand verduidelijken en uw medewerking vragen.

Informatievragen

Wat de informatievragen betreft, verzoeken we studenten om eerst op een zelfstandige manier opzoekingswerk te doen. Zo is er deze website, waar al heel wat informatie te vinden is, en is er ons documentatiecentrum in Gent (Sint-Amandsberg). Iedereen kan er terecht voor een aanzienlijke hoeveelheid informatie over dove mensen, hun taal en cultuur. Deze is beschikbaar in de vorm van een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, video's, eindwerken Graduaat Tolk voor Doven, documentatiemappen en persknipsels. Meer informatie vindt u hier.

Ondersteuning en begeleiding van individuele, groeps- en eindwerken

Begeleiding of ondersteuning kan geboden worden, indien het onderwerp aansluit bij de werking van één van onze organisaties en voor beide partijen een meerwaarde biedt. Enerzijds voor de student zelf, als blijkt dat deze veel inspanning wil doen en echte interesse toont in het onderwerp en op die manier bijleert, voor Fevlado als de verdieping door een student van een item uit haar eigen werking, een bijdrage levert aan de werking van de organisatie als geheel. Meer informatie over Fevlado en Fevlado-Diversus kan u bekijken op onze website.

Specifiek vanuit de belangenbehartiging, vragen we om geen onderwerpen te behandelen die te maken hebben met lobbywerk of de sensibilisatie van de horende samenleving over Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur. Het gebeurt soms dat studenten ongewild - lobbywerk dat vaak veel tijd in beslag neemt, verstoren door zelfstandig en actie te ondernemen die in contrast staat met de acties die Fevlado onderneemt.

Horende personen zijn natuurlijk van harte welkom om zich te verdiepen in de taal en cultuur van de Dovengemeenschap, en Fevlado moedigt dit zeker aan op voorwaarde dat dit op een correcte manier gebeurt en niet vanuit een "helpende" ingesteldheid. Dat betekent onder meer dat de Dovengemeenschap zelf kan beslissen wat er door studenten onderzocht wordt, op welke manier, en hoe de resultaten verspreid worden. Deaf ownership moet het uitgangspunt zijn. We dringen er dan ook ten zeerste op aan op voorhand met Fevlado te overleggen over de keuze van het onderwerp van een individueel, groeps- of eindwerk. Indien Fevlado actief een studiewerk begeleidt, wensen wij hiervan graag een exemplaar te ontvangen.

Specifiek aan tolkstudenten vragen we om zelf geen vertalingen in VGT van bestaand materiaal te doen, vooraleer hierover overlegd te hebben met Fevlado. Ook hier behoort het aan de Dovengemeenschap om te beslissen welke informatie zij in Vlaamse Gebarentaal wenst te ontvangen, en door wie deze informatie vertaald wordt. Wij begrijpen dat tolkstudenten soms Dove personen ontmoeten die dan hun persoonlijke vragen of noden doorgeven, met de bedoeling dat de tolkstudent via zijn of haar eindwerk zorgt voor een oplossing. De onderwerpen die studenten behandelen binnen hun studie, moeten echter geldig zijn voor de Dovengemeenschap in haar geheel, daarom is overleg vooraf ten zeerste aan te raden.

Om het voor iedereen op een vlotte manier te laten verlopen, vragen wij onderstaand formulier in te vullen indien u beroep wenst te doen op Fevlado.

Zo kunnen wij sneller en meer adequaat reageren. Alvast bedankt!

Download het inschrijvingsformulier.

U kan dit document ingevuld mailen naar info@fevlado.be
Wij contacteren u dan op het door u opgegeven e-mailadres.